ข้อความ
  • PLG_KUNENADISCUSS_DEPENDENCY_FAIL
พิมพ์

ประวัติ

เขียนโดย Super User. Posted in Data School

          โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง เดิมชื่อ โรงเรียนบ้านดอนอะราง  ตำบลเย้ยปราสาท  อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์  จัดตั้งเมื่อวันที่ 22  กันยายน  พ.ศ. 2503  โดยได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ  ดำเนินการสอนตามประมวลการศึกษาพิเศษภาคสองของกระทรวงศึกษาธิการ  โดยมี  นายจุล  คงสืบชาติ  ศึกษาธิการอำเภอนางรอง (ศึกษาธิการชั้นโท) มาเป็นประธานเปิดงาน  และทางราชการได้แต่งตั้งให้ 

นายพัด   มหิงษาเดช  มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ นายทองสุข  แก้วงาม เป็นครูน้อย  มีนักเรียน  77 คน เป็นนักเรียนชาย 40  คน นักเรียนหญิง  37  คน มีอาคารเรียนชั่วคราว 1  หลัง (ประชาชนร่วมกันบริจาคก่อสร้าง) โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง ตั้งอยู่เลขที่ 10 หมู่ 2 บ้านสองห้อง ตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ในที่ดินราชพัสดุ หมายเลขทะเบียน บร.443 จำนวนพื้นที่ 32 ไร่ 1 งาน 66 ตารางวา พื้นที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู  มีเขตติดต่อดังนี้

        ทิศเหนือ               จด          ถนนสาธารณะ        หมู่ที่   1         ยาว  410  เมตร

        ทิศใต้                    จด         วัดเก่าดอนอะราง     หมู่ที่   2         ยาว   410  เมตร 

        ทิศตะวันออก        จด         ถนนสาธารณะ        หมู่ที่   2         ยาว   107  เมตร

        ทิศตะวันตก           จด        ถนนสาธารณะ         หมู่ที่  2          ยาว   146  เมตร