ข้อความ
 • PLG_KUNENADISCUSS_DEPENDENCY_FAIL
พิมพ์

วิสัยทัศน์

เขียนโดย Super User. Posted in Data School

                                                                           วิสัยทัศน์

          หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง พุทธศักราช 2552  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน โดยมุ่งผลสำเร็จที่มีคุณค่า มีคุณธรรม นำชุมชน มีส่วนร่วมและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

 

                                                                             พันธกิจ

          หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง พุทธศักราช 2552 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีหลักที่สำคัญ ดังนี้

 1. มีการส่งเสริม และพัฒนาครูทุกคนให้เป็นครูมืออาชีพ
 2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้เป็นคนดี มีปัญญา และสามารถดำรงชีพร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างเป็นสุข
 3. สร้างสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ให้กับผู้เรียนและชุมชน
 4. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีให้กับผู้เรียน มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ให้ห่างไกลยาเสพติด
 5. จัดกิจกรรมการเรียนที่เน้นงานอาชีพ เพื่อให้มีรายได้ระหว่างเรียนและสามารถนำไปเป็นพื้นฐาในการประกอบอาชีพในสังคมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการกำหนดกฎเกณฑ์ สร้างสรรค์ พัฒนานำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการ เรียนรู้ 

 ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามให้เหมาะสมสวยงาม เอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้และการพักผ่อน โดยทุกคนมีส่วนร่วม   

หลักการ

          หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง พุทธศักราช 2552 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีหลักการที่สำคัญดังนี้

 

 1. เป็นหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายสำหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพื้นฐานของความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล
 2. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาคและมีคุณภาพ
 3. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอำนาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น
 4. เป็นหลักสูตรสถานการศึกษาที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งสาระการเรียนรู้ เวลาและการจัดการเรียนรู้
 5. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

เป็นหลักสูตรการศึกษาสำหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์

เป้าหมาย

     หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง พุทธศักราช 2552 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงกำหนดเป็นเป้าหมายเพื่อให้เกิดกับผู้เรียน เมื่อจบการศึกษาตามหลักสูตร ดังนี้

 

 1. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือสาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 2. มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีและมีทักษะชีวิต
 3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัยและรักการออกกำลังกาย