ข้อความ
 • PLG_KUNENADISCUSS_DEPENDENCY_FAIL
พิมพ์

เพลงมาร์ช

เขียนโดย Super User. Posted in Data School

สถานศึกษาสร้างศรัทธาน่าเชื่อถือ

                           จุดหมายคือสร้างศรัทธาน่าเลื่อมใส

                           มีคุณธรรมอบรมบ่มวินัย

                          ให้เด็กไทยเป็นคนดีมีวิชา

                                       โรงเรียนของเราชุมชนบ้านดอนอะราง

                           กว้างขวางเป็นสง่าน่าศึกษา

                           มีระเบียบรักวินัยใฝ่วิชา

                           ร่วมพัฒนา ชาติ ชุมชนและตนเอง

                                        สีขาวเขียวเกลียวกลมอันร่มรื่น

                            แทนความชื่นชุ่มฉ่ำใจข่มเหง

                           มีรู้แพ้ รู้อภัย ไม่หวั่นเกรง

                                        ยามชนะก็ร้องเพลงกราวกีฬา

                           พวกเรารักศักดิ์ศรีเพื่อสร้างสรรค์

                           มุ่งมั่นให้ชาติไทยได้ก้าวหน้า

                           ด้วยมาดหมายเป็นคนดีมีวิชา

                           สร้างคุณค่าให้บ้านเมืองรุ่งเรืองเอย

 

วงดุริยางค์ทหารอากาศ กรุงเทพมหานคร                      สุนันทา   ภิรมย์ไกรภักดิ์    

                         บรรเลง                                                             ประพันธ์

พิมพ์

สี

เขียนโดย Super User. Posted in Data School

สีขาว = ความบริสุทธิ์

สีเขียว = ความอุดมสมบูรณ์

พิมพ์

วิสัยทัศน์

เขียนโดย Super User. Posted in Data School

                                                                           วิสัยทัศน์

          หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง พุทธศักราช 2552  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน โดยมุ่งผลสำเร็จที่มีคุณค่า มีคุณธรรม นำชุมชน มีส่วนร่วมและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

 

                                                                             พันธกิจ

          หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง พุทธศักราช 2552 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีหลักที่สำคัญ ดังนี้

 1. มีการส่งเสริม และพัฒนาครูทุกคนให้เป็นครูมืออาชีพ
 2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้เป็นคนดี มีปัญญา และสามารถดำรงชีพร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างเป็นสุข
 3. สร้างสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ให้กับผู้เรียนและชุมชน
 4. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีให้กับผู้เรียน มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ให้ห่างไกลยาเสพติด
 5. จัดกิจกรรมการเรียนที่เน้นงานอาชีพ เพื่อให้มีรายได้ระหว่างเรียนและสามารถนำไปเป็นพื้นฐาในการประกอบอาชีพในสังคมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการกำหนดกฎเกณฑ์ สร้างสรรค์ พัฒนานำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการ เรียนรู้ 

 ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามให้เหมาะสมสวยงาม เอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้และการพักผ่อน โดยทุกคนมีส่วนร่วม   

หลักการ

          หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง พุทธศักราช 2552 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีหลักการที่สำคัญดังนี้

 

 1. เป็นหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายสำหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพื้นฐานของความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล
 2. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาคและมีคุณภาพ
 3. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอำนาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น
 4. เป็นหลักสูตรสถานการศึกษาที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งสาระการเรียนรู้ เวลาและการจัดการเรียนรู้
 5. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

เป็นหลักสูตรการศึกษาสำหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์

เป้าหมาย

     หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง พุทธศักราช 2552 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงกำหนดเป็นเป้าหมายเพื่อให้เกิดกับผู้เรียน เมื่อจบการศึกษาตามหลักสูตร ดังนี้

 

 1. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือสาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 2. มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีและมีทักษะชีวิต
 3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัยและรักการออกกำลังกาย

 

 

พิมพ์

ประวัติ

เขียนโดย Super User. Posted in Data School

          โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง เดิมชื่อ โรงเรียนบ้านดอนอะราง  ตำบลเย้ยปราสาท  อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์  จัดตั้งเมื่อวันที่ 22  กันยายน  พ.ศ. 2503  โดยได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ  ดำเนินการสอนตามประมวลการศึกษาพิเศษภาคสองของกระทรวงศึกษาธิการ  โดยมี  นายจุล  คงสืบชาติ  ศึกษาธิการอำเภอนางรอง (ศึกษาธิการชั้นโท) มาเป็นประธานเปิดงาน  และทางราชการได้แต่งตั้งให้ 

นายพัด   มหิงษาเดช  มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ นายทองสุข  แก้วงาม เป็นครูน้อย  มีนักเรียน  77 คน เป็นนักเรียนชาย 40  คน นักเรียนหญิง  37  คน มีอาคารเรียนชั่วคราว 1  หลัง (ประชาชนร่วมกันบริจาคก่อสร้าง) โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง ตั้งอยู่เลขที่ 10 หมู่ 2 บ้านสองห้อง ตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ในที่ดินราชพัสดุ หมายเลขทะเบียน บร.443 จำนวนพื้นที่ 32 ไร่ 1 งาน 66 ตารางวา พื้นที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู  มีเขตติดต่อดังนี้

        ทิศเหนือ               จด          ถนนสาธารณะ        หมู่ที่   1         ยาว  410  เมตร

        ทิศใต้                    จด         วัดเก่าดอนอะราง     หมู่ที่   2         ยาว   410  เมตร 

        ทิศตะวันออก        จด         ถนนสาธารณะ        หมู่ที่   2         ยาว   107  เมตร

        ทิศตะวันตก           จด        ถนนสาธารณะ         หมู่ที่  2          ยาว   146  เมตร