ข้อความ
  • PLG_KUNENADISCUSS_DEPENDENCY_FAIL
พิมพ์

รายนามผู้บริหาร

เขียนโดย Super User. Posted in CEO School

1. นายพัด    มหิงษาเดช

รก.ครูใหญ่

22 ก.ย.2503 -1 มิ.ย 2509

2. นายแคล้ว    เทพา

ครูใหญ่

1   มิ.ย 2509 -5 มิ.ย 2511

3.นายพรหมมา   ทับหนองฮี

รก.ครูใหญ่

5   มิ.ย 2511-17 ต.ค. 2512

4. นายศรี   คำศรี

ครูใหญ่

17  ต.ค.2512 -19 ส.ค.2517

5. นายสมจิต  ประสงค์ทรัพย์

ครูใหญ่

19  ต.ค. 2517-14 ก.พ. 2520

6. นายอำนวย   จันทร์งาม

อาจารย์ใหญ่-ผู้อำนวยการ

14  ก.พ. 2520 -29 ก.ย. 2544

7. นายสุริยัน    ประดิษฐ์ธรรม

รก.ผู้อำนวยการ

30  ก.ย. 2544 -27 ก.พ. 2545

8. นายสุริยาวุธ    บุญดี

ผู้อำนวยการ

28  ก.พ. 2545 -5 ต.ค. 2549

9. นายจักรกฤษณ์   ฤทธิรณ

ผู้อำนวยการ

5    ต.ค.2549 - ปัจจุบัน