ข้อความ
  • PLG_KUNENADISCUSS_DEPENDENCY_FAIL
พิมพ์

ผู้อำนวยการ

เขียนโดย Super User. Posted in CEO School

po1

นายธวัช  แพงไธสง  

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต 3

 ประวัติการศึกษา

                        ป.กศ.สูง      เอกสังคมศึกษา          วิทยาลัยครูบุรีรัมย์

                        พ.ม.                                                 ครุสาตร์

                        ศษ.บ          เอกการบริหาร              มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช          

                        ศษ.ม          เอกบริหารการศึกษา    มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการเข้ารับราชการ

                        ครูสายการสอน     12     ปี

                        ผู้ช่วยผู้บริหาร       2      ปี

                        ผู้บริหาร                17     ปี