ข้อความ
  • PLG_KUNENADISCUSS_DEPENDENCY_FAIL
พิมพ์

บุคลากร

เขียนโดย Super User. Posted in Personnel School

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

วุฒิการศึกษา

วิชาเอก

1. นายธวัช แพงไธสง

ผอ.โรงเรียน

ศษ.ม

การบริหารการศึกษา

2. นายสุริยัน   ประดิษฐ์ธรรม

รองผู้อำนวยการ

ป.บัณฑิต

การบริหารการศึกษา

3. นางระวีวรรณ   กลางพัฒนา

ครู / ชำนาญการพิเศษ

ค.บ.

คหกรรมศาสตร์

4. นางสุรีรัตน์   จันทร์งาม

ครู / ชำนาญการพิเศษ

ค.บ.

การบริหารการศึกษา

5. นางปัทมา   สลวนรัมย์

ครู / ชำนาญการพิเศษ

ค.บ.

คหกรรมศาสตร์

6. นางสาวกรกช   มารอด

ครู / ชำนาญการพิเศษ

ค.บ.

การประถมศึกษา

7. นางอรสา   ประดิษฐ์ธรรม

ครู / ชำนาญการพิเศษ

ค.บ.

การประถมศึกษา

8. นางประพิศ   ปะวะศรี

ครู / ชำนาญการพิเศษ

ค.บ.

ภาษาอังกฤษ

9. นางโสภา   แก่นนาคำ

ครู / ชำนาญการพิเศษ

ค.บ.

ประวัติศาสตร์

10. นางกษมวรรณ   พลดงนอก

ครู / ชำนาญการพิเศษ

ค.บ.

พลศึกษา

11. นายเสงี่ยม   กลางพัฒนา

ครู / ชำนาญการพิเศษ

ค.บ.

พลศึกษา

12. นางอรพิน   เพียรขุนทด

ครู / ชำนาญการพิเศษ

ค.บ.

คณิตศาสตร์

13. นางปราณี   สนทนาสัมพันธ์

ครู / ชำนาญการพิเศษ

ค.บ.

เกษตรศาสตร์

14. นางสุกัญญา    อุทก

ครู / ชำนาญการพิเศษ

ค.บ.

การประถมศึกษา

15. นายณรงค์   อุทก

ครู / ชำนาญการพิเศษ

ค.บ.

สังคมศึกษา

16. นายประสาท   เสกรัมย์

ครู / ชำนาญการพิเศษ

ค.บ.

พลศึกษา

17. นายอภิเดช   เสยกระโทก

ครู / ชำนาญการพิเศษ

ค.บ.

พลศึกษา

18. นางอรทัย  บุญโปร่ง

ครู / ชำนาญการ19. นายชัยณรงค์   ทองภูธร

ครู / ชำนาญการพิเศษ

ค.บ.

การบริหารการศึกษา

20. นายทองปาน    แก่นนาคำ

ครู / ชำนาญการพิเศษ

ค.บ.

ภาษาไทย

21. นางพิเศษ   เสยกระโทก

ครู / ชำนาญการพิเศษ

ค.บ.

การประถมศึกษา

22. นางชนิดาพร   รักสุจริต

ครู / ชำนาญการ

ค.บ.

การประถมศึกษา

23. นางสาวธันยพร   มุ่งดี

ครู / ชำนาญการพิเศษ

ศษ.บ

การประถมศึกษา

24. นางสิริวรรณ   ระวะใจ

ครู/ชำนาญการพิเศษ

กศ.ม

การมัธยมศึกษา

25. นางสุจิตรา   วันดี

ครู / ชำนาญการ

ค.บ.

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

26. นางสาวนันทนา   สุดใจ

ครู / ชำนาญการ

ค.บ.

คณิตศาสตร์

27. นายเมทิน   สุระแสน

ครู/ชำนาญการพิเศษ

ค.บ.

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

28. นางสาวสุอาภา   มะหิงษาเดช

ครู

ค.บ.

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

29. นายประจักษ์   พรมโพธิ์

ครู/ชำนาญการ

ค.ม.

การบริหารการศึกษา

30. นายอดิศักดิ์   ปิงปอง

เจ้าหน้าที่ธุรการ

ศศ.บ.

การจัดการทั่วไป

31. นายบุญมา   สลวนรัมย์

ช่างไฟฟ้าระดับ 3

ศศ.บ.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

32. นายน้อย   หลักโคตร

ช่างครุภัณฑ์ ชั้น 3

มศ.3