ข้อความ
  • PLG_KUNENADISCUSS_DEPENDENCY_FAIL

เนื้อหา

พิมพ์

รองผู้อำนวยการ

เขียนโดย Super User. Posted in CEO School

AM2

นายสุริยัน   ประดิษฐ์ธรรม

ตำแหน่ง   รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง

       ชื่อ – สกุล                       นายสุริยัน   ประดิษฐ์ธรรม

       วัน เดือน ปีเกิด                31  ตุลาคม 2498   อายุ  55  ปี 

       ที่อยู่ปัจจุบัน                  193  หมู่  1  ต. ดอนอะราง  อ.หนองกี่  จ.บุรีรัมย์   31210         

     สถานภาพ                       สมรสกับนางอรสา   ประดิษฐ์ธรรม  ครู/ชำนาญการ

                                                     โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง  สพท. บุรีรัมย์  เขต 3 

         มีบุตร-ธิดา                           จำนวน  2  คน  

                                                              ประวัติการศึกษา

       1.   ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ปกศ. ) วิทยาลัยครูบุรีรัมย์ ( พ.ศ.2517-2519 )

       2.  ระดับปริญญาตรี (ค.บ.)    วิทยาลัยครูบุรีรัมย์  ( พ.ศ.2524-2526 )

        3.  ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป บัณฑิต)  สาขา  การบริหารการศึกษา (พ.ศ.2549 )

                                                                     ประวัติการรับราชการ

  1. ครูโรงเรียนอินทรบำรุง อำเภอพล  จังหวัดขอนแก่น
  2. ครู ระดับ 2 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง                              (มิ.ย. 2520 )
  3. ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง                    ( 82529)
  4. ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง                    (12533 )
  5. รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง    (24 ธ.ค. 2547 )
  6. รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง                       (1 ก.ย. 2549 )

                                                      เครื่องราชอิสริยาภรณ์

5     ธันวาคม   2525    จัตุถาภรณ์มงกุฎไทย

 

5     ธันวาคม   2530     ตริตาภรณ์มงกุฎไทย

 

5     ธันวาคม   2534     ตริตาภรณ์ช้างเผือก

 

         5     ธันวาคม   2536     ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย

 

5     ธันวาคม   2541     ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก         

 

5     ธันวาคม   2546     เหรียญจักรพรรดิมาลา

การสัมมนา/อบรม/ดูงาน

 

       1.   26-28  ต.ค. 2521       หลักสูตรการเมือง (เร่งรัด)

       2.   18-24  ก.พ. 2524       หลักสูตรการสอนการศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จขั้นพื้นฐาน

       3.   6-28 ก.ย. 2531           หลักสูตรเตรียมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สปช. รุ่นที่ 8

       4.   30  ต.ค. 2532             สอบไล่ได้(เกียรตินิยม)ชุดวิชาฝึกอบรมผู้บริหารสถานศึกษา(มสธ.)

       5.   4-30 พ.ย. 2533           หลักสูตรเตรียมผู้บริหารสถานศึกษาระดับสูง สังกัด สปช.รุ่นที่ 1

       6.   1- 6  ต.ค. 2536           หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ( A.T.C.)

       7.   22-23 ก.ค. 2541         หลักสูตรสารวัตรนักเรียนและนักศึกษา ระดับปฏิบัติ

       8.   24-28  ส.ค. 2541         การพัฒนารูปแบบการแนะแนวในโรงเรียน ณ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม

       9.   15-17  ก.ค. 2545         การอบรมปฏิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

     10.   29-31  ก.ค. 2545         ฝึกอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์สำหรับข้าราชการตามมติ ค.ร.ม.

     11.   2-6  ก.ย. 2545              อบรมการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544

     12.   11-15  มิ.ย. 2550          อบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนและ

                                          แต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะเป็นชำนาญการพิเศษ

      13.  13-14  ต.ค. 2551          อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง สพท.บร.3

      14.  26  เม.ย.-1 พ.ค. 2551   อบรมพัฒนาผู้บริหารศึกษาโรงเรียนประเภทที่หนึ่ง

      15.  23-21 ส.ค. 2551           อบรมพัฒนายกระดับคุณภาพผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตาม

                                                  แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง

  1. 16.พ.ศ. 25522551

                                                   ผลงานที่ภาคภูมิใจ

1.   1   ต.ค.  2522      ปฏิบัติหน้าที่ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นพิเศษ 2 ขั้น

2.   1   ต.ค.  2524      ปฏิบัติหน้าที่ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นพิเศษ  2  ขั้น

3.   1   ต.ค.  2529      ปฏิบัติหน้าที่ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นพิเศษ  2  ขั้น 

4.   16  ม.ค.  2547     ปฏิบัติหน้าที่มีผลงานดีเด่นเป็นพิเศษ  (ประกาศนียบัตร)

        5.   30  ก.ย.  2548      เป็นบุคลากรต้นแบบปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้  สาขาผู้บริหาร

        6.   30  ก.ย.  2549      เป็นบุคลากรต้นแบบปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ได้รางวัล ครูเกียรติยศเหรียญทอง

                                   สาขาผู้บริหารสถานศึกษา

7.   16  ม.ค.  2551      ผู้บริหารดีเด่นตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู

8.   16  ม.ค.  2553      รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู

พิมพ์

ผู้อำนวยการ

เขียนโดย Super User. Posted in CEO School

po1

นายธวัช  แพงไธสง  

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต 3

 ประวัติการศึกษา

                        ป.กศ.สูง      เอกสังคมศึกษา          วิทยาลัยครูบุรีรัมย์

                        พ.ม.                                                 ครุสาตร์

                        ศษ.บ          เอกการบริหาร              มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช          

                        ศษ.ม          เอกบริหารการศึกษา    มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการเข้ารับราชการ

                        ครูสายการสอน     12     ปี

                        ผู้ช่วยผู้บริหาร       2      ปี

                        ผู้บริหาร                17     ปี

พิมพ์

รายนามผู้บริหาร

เขียนโดย Super User. Posted in CEO School

1. นายพัด    มหิงษาเดช

รก.ครูใหญ่

22 ก.ย.2503 -1 มิ.ย 2509

2. นายแคล้ว    เทพา

ครูใหญ่

1   มิ.ย 2509 -5 มิ.ย 2511

3.นายพรหมมา   ทับหนองฮี

รก.ครูใหญ่

5   มิ.ย 2511-17 ต.ค. 2512

4. นายศรี   คำศรี

ครูใหญ่

17  ต.ค.2512 -19 ส.ค.2517

5. นายสมจิต  ประสงค์ทรัพย์

ครูใหญ่

19  ต.ค. 2517-14 ก.พ. 2520

6. นายอำนวย   จันทร์งาม

อาจารย์ใหญ่-ผู้อำนวยการ

14  ก.พ. 2520 -29 ก.ย. 2544

7. นายสุริยัน    ประดิษฐ์ธรรม

รก.ผู้อำนวยการ

30  ก.ย. 2544 -27 ก.พ. 2545

8. นายสุริยาวุธ    บุญดี

ผู้อำนวยการ

28  ก.พ. 2545 -5 ต.ค. 2549

9. นายจักรกฤษณ์   ฤทธิรณ

ผู้อำนวยการ

5    ต.ค.2549 - ปัจจุบัน