ข้อความ
  • PLG_KUNENADISCUSS_DEPENDENCY_FAIL
พิมพ์

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

เขียนโดย Super User. Posted in News School

ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง

เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน

*********************

ด้วยโรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง  อำเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนจำนวน ๑ อัตรา ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด่วนมากที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๓๘๗๖  ลงวันที่  ๑๕  มีนาคม ๒๕๔๗  และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๒๙/๒๕๔๖  สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม  ๒๕๔๖ เรื่องมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล/ลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗  จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน  ดังนี้

          ๑.  ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง  จำนวน  ๑ อัตรา

อัตราค่าจ้างเดือนละ    ๙,๐๐๐     บาท (-เก้าพันบาทถ้วน-)

          - สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ                  จำนวน           ๑        อัตรา

                   

          ๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้

          ๒.๑  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

          ๒.๒ เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กำหนด สำหรับผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่น จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กำหนด  หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) สำเร็จการศึกษา

          ๒.๓  เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ตามมาตรา ๔๓  แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖  หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้

           ๒.๔  ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร  นักพรต นักบวช       

๓.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก

                   ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง  อำเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์  ตั้งแต่วันที่  ๑๐ –  ๑๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐  น.

- ๒ -

๔.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบ

๔.๑ สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผล

                การศึกษา(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จำนวน  ๑  ฉบับ

          ๔.๒  สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง  จำนวน  ๑  ฉบับ

๔.๓  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  พร้อมฉบับจริง  จำนวน  ๑  ฉบับ

          ๔.๔  สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง  จำนวน  ๑  ฉบับ

          ๔.๕  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี) จำนวน  ๑  ฉบับ

          ๔.๖  รูปถ่าย ขนาด  ๑  นิ้ว  จำนวน  ๑  รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)

          ๔.๗  ใบรับรองแพทย์  

          ๕.  การยื่นใบสมัคร

๕.๑  ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน

         ๕.๒  ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณีย์ไว้ในใบสมัครและเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้แน่นอน

              ๕.๓  ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร

          ๖.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก

          ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ภายในวันที่  ๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๕๙  ณ ห้องธุรการโรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง  อำเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์

๗.วิธีการคัดเลือก

          การสอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ์

๘.  วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก

          โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง  จะดำเนินการสอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ์

ในวันที่  ๑๕  พฤษภาคม  เวลา  ๐๙.๐๐ น.  เป็นต้นไป สถานที่สอบคัดเลือก ณ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง

๙.  เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก

          ๙.๑ ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน จะจัดลำดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบปฏิบัติการสอนมากกว่าอยู่ในลำดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากัน   จะใช้วิธีการสุ่ม (จับสลาก) โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง              

          ๙.๒ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ ๙.๑ เรียงตามลำดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงลงมา  ภายในวันที่  ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๙  ขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน ๑ ปี  นับตั้งแต่ประกาศผลการสอบคัดเลือก 

- ๓ -

แต่หากมีการสอบคัดเลือกในตำแหน่งเดียวกันครั้งใหม่ บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอันยกเลิกตั้งแต่วันประกาศผลการสอบคัดเลือกครั้งใหม่และผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง  ดังนี้       

                   (๑)  ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว

                   (๒)  ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง

                     (๓)  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกำหนด

๑๐.  การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง

               ๑๐.๑ กำหนดเวลาการดำเนินการจัดทำสัญญาจ้าง

                 -  วันที่  ๑๖  พฤษภาคม ๒๕๕๙  รายงานตัวทำสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน  ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐  น. – ๑๒.๐๐  น.  เป็นต้นไป    

               ๑๐.๒ การจัดทำสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งครูผู้สอนครั้งแรก และให้มารายงานตัว ตามวันเวลาที่กำหนดจึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

               ๑๐.๓ ผู้ได้รับการจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งครูผู้สอน ต้องไปรายงานตัวเพื่อจัดทำสัญญาจ้างตามกำหนด  ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย

               ๑๐.๔ การจ้างลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนำไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการหรือข้าราชการ

                ๑๐.๕ ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม  ผู้มีอำนาจในการจ้าง อาจสั่งเลิกจ้าง  โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า  โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆทั้งสิ้น 

๑๑. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙

          

                                                              (นายธวัช  แพงไธสง)

                                           ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง

ปฏิทินการดำเนินการคัดเลือก

ครูอัตราจ้างรายเดือน

ตามประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง  ลงวันที่  ๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๙

................................................................................

๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๙                       ประกาศรับสมัคร

๑๐ – ๑๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๙               รับสมัคร (ในเวลาราชการ ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.)

๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๕๙                     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก

๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๕๙                     สอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ์ 

๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๙                     ประกาศผลการคัดเลือก  รายงานตัวทำสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงาน

         

..............................................................................