ข้อความ
  • PLG_KUNENADISCUSS_DEPENDENCY_FAIL
พิมพ์

ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

เขียนโดย Super User. Posted in News School

ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน

*********************

          ตามประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓  ลงวันที่  ๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๙  เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน  สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ  จำนวน  ๑  อัตรา  และได้ดำเนินการรับสมัครระหว่างวันที่  ๑๐ – ๑๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๙  นั้น

          บัดนี้  การดำเนินการรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว  โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน  ดังนี้

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัครสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ
๐๐๑/๕๙ นายไพบูลย์  สุขหนา
๐๐๒/๕๙ นางสาววิณี  พวงศิลป์
๐๐๓/๕๙ นางสาวบุปผา  ไชยทิพย์
๐๐๔/๕๙ นางสาวดวงแข  ชัยรถ
๐๐๕/๕๙ นางสาวอรุโณทัย  นาเมืองรักษ์
๐๐๖/๕๙ นางสาวสุพัตรา  บัวผัน
๐๐๗/๕๙ นางสาววราภรณ์  วงศ์เพ็ญ
๐๐๘/๕๙ นางสาวจันทร์จิรา  ภูมิกระจ่าง
๐๐๙/๕๙ นางสาวปวิชญา  เจริญสุข
๑๐ ๐๑๐/๕๙ นางสาวสุพัตรา  แข็งกล้า
๑๑ ๐๑๑/๕๙ นางสาวนิตยา  รุ่งกูล

         

/และให้..........

และให้ผู้ที่มีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน  เข้ารับการสอบคัดเลือกในวันที่  ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๐๙.๐๐  น.  เป็นต้นไป  ณ  โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง  ถ้าผู้มีรายชื่อไม่มาเข้าสอบตามวัน  เวลา  และสถานที่  ดังกล่าว  ถือว่าสละสิทธิ์

          จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

               ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๔  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙

 

         

                                                              (นายธวัช  แพงไธสง)

                                            ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง