ข้อความ
  • PLG_KUNENADISCUSS_DEPENDENCY_FAIL
พิมพ์

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคล ฯ

เขียนโดย Super User. Posted in News School

ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง

เรื่อง  ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน

*********************

          ตามประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓     ลงวันที่  ๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๙  เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน  สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ  จำนวน  ๑  อัตรา  โดยดำเนินการรับสมัครระหว่างวันที่  ๑๐ – ๑๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๙  และสอบคัดเลือกในวันที่  ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๕๙  นั้น

          บัดนี้  การดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว  โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง  จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน  สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ  ดังนี้

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน

สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัครสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ
๐๐๑/๕๙ นายไพทูลย์  สุขหนา
๐๑๑/๕๙ นางสาวนิตยา  รุ่งกูล
๐๑๐/๕๙ นางสาวสุพัตรา  แข็งกล้า
๐๐๖/๕๙ นางสาวสุพัตรา  บัวผัน
๐๐๕/๕๙ นางสาวอรุโณทัย  นาเมืองรักษ์
๐๐๘/๕๙ นางสาวจันทร์จิรา  ภูมิกระจ่าง
๐๐๙/๕๙ นางสาวปวิชญา  เจริญสุข
๐๐๓/๕๙ นางสาวบุปผา  ไชยทิพย์
๐๐๒/๕๙ นางสาววาทิณี  พวงศิลป์
๑๐ ๐๐๔/๕๙ นางสาวดวงแข  ชัยรถ

          ให้ผู้ที่สอบคัดเลือกได้ลำดับที่ ๑  มารายงานตัว  ทำสัญญาจ้าง  และเริ่มปฏิบัติงาน  ในวันที่  ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐  น.  ณ  ห้องธุรการโรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง  หากไม่มาตามกำหนดเวลาข้างต้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์  และทางโรงเรียนจะเรียกผู้สอบได้ลำดับถัดไปแทน  ในการนี้ให้เตรียมเอกสารมาแสดงในวันทำสัญญา  ดังนี้

๑. สำเนาใบปริญญาบัตร/วุฒิบัตร/ใบสุทธิ/ใบแสดงผลการเรียน

๒. สำเนาบัตรประชาชน ใบรับรองแพทย์

/๓. สำเนา.........

๓. สำเนาทะเบียนบ้าน

๔. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

๕. ใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล(ถ้ามี)

๖.  อื่น ๆ โปรดระบุ...........................................

          จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

               ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙

 

         

                                                              (นายธวัช  แพงไธสง)

                                            ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง