ข้อความ
  • PLG_KUNENADISCUSS_DEPENDENCY_FAIL
พิมพ์

กิจกรรมส่งเสริมกาารพัฒนาวิชาชีพ

เขียนโดย Super User. Posted in News School

    โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง  ภายใต้การบริหารงานโดยนายธวัช   แพงไธสง  ผู้อำนวยการโรงเรียน  นายสุริสุยัน   ประดิษฐ์ธรรม  รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพ ตามโครงการ ๑ โรงเรียน ๑ อาชีพ ๑ ผลิตภัณฑ์

23774685126300

23774706812641

23773726016890

23742369026142

23742370262400

23773726866319

23773727300950

2WP 20150910 14 30 21 Pro

2WP 20150910 14 59 15 Pro

2WP 20160112 10 09 49 Pro

2WP 20160112 10 32 17 Pro

2WP 20160112 11 06 24 Pro

2WP 20160112 11 07 43 Pro

2WP 20160112 11 32 27 Pro

2WP 20160112 11 32 41 Pro

2WP 20160112 11 35 29 Pro

2WP 20160112 11 36 10 Pro

2WP 20160112 12 03 59 Pro

2WP 20160112 13 02 22 Pro

2WP 20160112 13 12 54 Pro

2WP 20160112 13 14 39 Pro

2WP 20160112 13 18 18 Pro

2WP 20160112 13 19 41 Pro

2WP 20160113 11 19 36 Pro

2WP 20160113 11 20 18 Pro

2WP 20160113 11 28 11 Pro

2WP 20160114 14 29 10 Pro

2WP 20160118 11 53 43 Pro

2WP 20160119 08 10 55 Pro

2WP 20160119 08 11 09 Pro

2WP 20160119 08 11 14 Pro

2WP 20160119 08 22 32 Pro

2WP 20160119 11 36 12 Pro

2WP 20160119 11 37 23 Pro

2WP 20160119 11 41 01 Pro

2WP 20160119 11 41 33 Pro

2WP 20160115 14 56 10 Pro

2WP 20160112 14 56 05 Pro